برای مسابقات آنلاین کدام بازی را بیشتر میپسندید ؟
(34.33%) 650
کانتر
(23.77%) 450
وارکرفت(دوتا)
(9.614%) 182
جنرال
(23.66%) 448
جنگهای صلیبی
(8.610%) 163
ماینکرافت

تعداد شرکت کنندگان : 1893