برای مسابقات آنلاین کدام بازی را بیشتر میپسندید ؟
(34.37%) 648
کانتر
(23.76%) 448
وارکرفت(دوتا)
(9.655%) 182
جنرال
(23.71%) 447
جنگهای صلیبی
(8.488%) 160
ماینکرافت

تعداد شرکت کنندگان : 1885