برای مسابقات آنلاین کدام بازی را بیشتر میپسندید ؟
(34.42%) 653
کانتر
(23.77%) 451
وارکرفت(دوتا)
(9.594%) 182
جنرال
(23.61%) 448
جنگهای صلیبی
(8.592%) 163
ماینکرافت

تعداد شرکت کنندگان : 1897